Regulamin konferencji Oparzenia 2024

 

 1. Konferencja odbywa się w dniach 3–5 października 2024 r.
 2. Organizatorem Konferencji jest Evereth Publishing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 414/11, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000350152), zwana dalej Biurem Organizatora.
 3. Uczestnikami Konferencji są pielęgniarki i lekarze oraz inne osoby związane zawodowo z tematyką omawianą na Konferencji, a także wystawcy.
 4. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest przesłanie zgłoszenia udziału i uiszczenie opłaty konferencyjnej, zgodnie z informacją na stronie internetowej Konferencji, znajdującej się pod adresem oparzenia24.pl.
 5. Organizator w ramach opłaty konferencyjnej zapewnia uczestnikom: uczestnictwo we wszystkich sesjach naukowych Konferencji; uczestnictwo w warsztatach szkoleniowych; wystawę firm; materiały konferencyjne; obiady i przerwy kawowe w trakcie trwania Konferencji.
 6. Organizator w ramach opłaty konferencyjnej zapewnia osobom towarzyszącym: obiady i przerwy kawowe w trakcie trwania Konferencji.
 7. Koszty przejazdu oraz usług innych niż zaoferowane w ramach opłaty konferencyjnej Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
 8. Rejestracja Uczestników będzie się odbywać poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej oparzenia24.pl.
 9. Organizator ma prawo nie dopuścić Uczestnika do udziału w Konferencji w przypadku, gdy nie uiścił on opłaty za udział w Konferencji, w terminach określonych przez Organizatora na stronie internetowej Konferencji.
 10. Zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974) Organizator informuje, że wstęp na wystawę firm mają wyłącznie osoby posiadające czynne prawo wykonywania zawodu (PWZ).
 11. Podczas rejestracji na Konferencję Uczestnicy posiadający czynne prawo wykonywania zawodu mają obowiązek podania własnego numeru PWZ i ponoszą wyłączną odpowiedzialność za jego poprawność.
 12. Wpłaty za uczestnictwo w Konferencji należy kierować na konto Organizatora, tj.: Evereth Publishing Sp. z o.o.; ul. Wał Miedzeszyński 414/11, 03-994 Warszawa; numer rachunku: 03 1090 1753 0000 0001 4680 1391, tytułem: imię i nazwisko uczestnika – Konferencja Oparzenia 2024, lub poprzez płatność za pośrednictwem Przelewy24. Odnośnik do płatności znajduje się na stronie rejestracji.
 13. Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w Konferencji upływa dnia 20.09.2024 r. Organizator może skrócić termin zgłaszania uczestnictwa w przypadku wyczerpania liczby dostępnych pakietów uczestnictwa w Konferencji.
 14. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji w terminie do dnia 31.07.2024 r. Uczestnikowi przysługuje zwrot 100% kosztów uczestnictwa. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji w terminie do dnia 31.08.2024 r., zostanie potrącona opłata w wysokości 50% kosztów uczestnictwa. Po dniu 31.08.2024 r. nie przysługuje zwrot kosztów uczestnictwa; możliwa jest natomiast zmiana personalna uczestników. Rezygnacja powinna zostać przekazana do Organizatora w formie pisemnej.
 15. W ramach Konferencji odbędą się sesje plenarne oraz warsztaty szkoleniowe.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów z przyczyn od niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.
 17. Każdy Uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w Konferencji.
 18. Za udział we wszystkich warsztatach i wykładach podczas Konferencji Uczestnik może otrzymać punkty edukacyjne, zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Konferencji.
 19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
 20. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie hotelu, w którym odbywał będzie się Konferencji.
 21. Zabronione jest filmowanie, nagrywanie i fotografowanie w czasie Konferencji bez zgody Organizatora.
 22. Wraz z akceptacją niniejszego regulaminu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konferencji oraz Biuro Organizatora w zakresie niezbędnym do realizacji Konferencji w czasie jej trwania, a także po jej zakończeniu. Podawanie danych osobowych dla ww. potrzeb ma charakter dobrowolny. Każdemu przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.
 23. Wraz z akceptacją niniejszego regulaminu Uczestnik wyraża zgodę na rejestrowanie wizerunku w trakcie trwania Konferencji przez podmioty wyznaczone przez Organizatora oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć i/lub nagrań wideo na stronach internetowych i profilach społecznościowych należących do Organizatora w celach informacji oraz promocji, podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1231).
 24. Zgłoszenie udziału w Konferencji jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje uczestników Konferencji powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora Wykonawczego bądź w formie elektronicznej na adres: kontakt@evereth.pl
 2. Reklamacje uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia Konferencji.
 3. Po upływie terminu wskazanego w ustępie poprzedzającym żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.

 

Dołącz do nas

Razem z nami buduj przyszłość leczenia oparzeń w Polsce

Zarejestruj się już teraz!

To top